Pogoji

Splošni pogoji uporabe spletne strani

1. Splošni pogoji in definicije

S spletno stranjo BEVCarhitekti.si upravlja podjetje BEVC arhitekti d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo (v nadaljevanju upravitelj ali ponudnik). Uporabnik spletne strani se z njeno uporabo in brskanjem po objavljenih vsebinah strinja s splošnimi pogoji uporabe, navedenimi v nadaljevanju na tej strani.

Definicije

Uporabnik – je vsaka oseba, ki pride na spletno stran, jo pregleduje in z namenom informiranja ali izobraževanja in pridobivanja ponudb uporablja objavljene vsebine.
Naročnik
– je vsaka fizična ali pravna oseba, ki s ponudnikom sklene kakršno koli poslovno sodelovanje (npr. izdelavo projektne dokumentacije, idejne zasnove, oblikovanja interierja, svetovanje in podobno) in ima dostop do morebitnih naročniških vsebin v okviru portala za naročnike.

2. Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma naročnike, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki morajo biti jasno navedene pri posamezni storitvi ali ponudbi.

Uporabnik ali naročnik z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani https://bevcarhitekti.si in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom. V kolikor ponudnik in naročnik skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pisne pogodbe prednost pred določili teh splošnih pogojev za uporabo spletne strani.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila uporabnikom ali naročnikom, vključno s spremembami cen posameznih storitev ali produktov, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani (https://bevcarhitekti.si).

Uporabniki in naročniki so dolžni tedensko spremljati spletne strani ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse uporabnike in naročnike o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (e-pošta). V primeru, da se uporabnika ali naročnik samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščen, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ni odgovoren.

V primeru spremembe objavljenih cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

3. Avtorske pravice

Uporabnik ali naročnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na objavljenih vsebinah, ki jih je izdelal in razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen projekt v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak projekt posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je uporabniku ali naročniku prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbel naročnik, le-ta ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

4. Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika na tej strani so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Uporabnik ali naročnik razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vse vsebine bodo prilagojene tako, da bodo razumljive navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki ali naročniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam.

5. Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika ali naročnika

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi te spletne strani ter objavljenih vsebin ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

  1. ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
  2. ravnanja tretjih oseb;
  3. višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Naročnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik ali naročnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Uporabnik ali naročnik bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da temu ni tako, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

6. Končne določbe

Ponudnik in uporabnik ali naročnik se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in uporabnikom ali naročnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

BEVC arhitekti d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo

Določila glede splošnih pogojev so bila nazadnje spremenjena 30.12.2023.