Varovanje

Politika zasebnosti in varovanja podatkov

1. Varstvo osebnih podatkov in politika zasebnosti

S spletno stranjo BEVCarhitekti.si upravlja podjetje BEVC arhitekti d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo (v nadaljevanju upravitelj ali ponudnik).

Uporabnik spletne strani se z njeno uporabo in brskanjem po objavljenih vsebinah strinja, da upravitelj strani za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke.

Če pri zagotavljanju storitev ponudnik za naročnika obdeluje osebne podatke, se sprejem zapisanih določil na tej strani šteje za sklenitev pisne pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov oz. kot privolitev v zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Ponudnik uporabniku zagotavlja nemoten dostop do njegovih podatkov in urejanje le-teh prek uporabniških strani. Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, določeno z zakonom.

Pogoji in ukrepi za zagotovitev zavarovanja osebnih podatkov in preprečitve njihove nepooblaščene obdelave se natančneje opredelijo v pravilniku oziroma notranjem aktu o zavarovanju osebnih podatkov, ki velja pri ponudniku. Ponudnik je dolžan seznaniti svoje zaposlene, pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov, o pogojih in ukrepih za varstvo osebnih podatkov stranke.

Stranka ima pravico, da največ dvakrat letno pri ponudniku preveri pravilnost izvajanja zavarovanja osebnih podatkov, kar vključuje tudi pregled prostorov in opreme, kjer in na kateri se osebni podatki stranke obdelujejo. Nadzor mora biti napovedan vsaj 8 delovnih dni vnaprej in je lahko izveden le ob prisotnosti pooblaščene osebe ponudnika ter tako, da kar najmanj moti delovni proces pri ponudniku in da se pri nadzoru varujejo poslovne skrivnosti in drugi občutljivi podatki ponudnika.

Oseba, odgovorna za nadzor, je zakoniti zastopnik stranke ali od njega pisno pooblaščena oseba, ki se izkaže s pooblastilom in osebnim dokumentom.

Ponudnik sme opravljati storitve obdelave osebnih podatkov samo v okviru strankinih pooblastil. Ponudnik osebnih podatkov ne sme obdelovati ali drugače uporabljati za noben drug namen, kakor za namen izvajanja storitev s pogodbo med njim in stranko.

Kolikor ni z določili na tej strani ali s pogodbo določeno drugače, ponudnik ne bo uporabil osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, za namene neposrednega trženja v svojem imenu in za svoj račun ali v imenu in za račun tretjih oseb. Ponudnik ne sme tretjim osebam posredovati strankinih osebnih podatkov, pridobljenih v okviru izvajanja storitev za stranko, in jim tudi ne sme poveriti posameznih opravil v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, razen če za to pridobi soglasje stranke.

 

Podatki, ki jih ponudnik pridobi od uporabnika

Ponudnik potrebuje za nemoteno delovanje in izvajanje ponudbe oziroma svojih storitev naslednje uporabnikove podatke:

  1. Ime, priimek in naslov uporabnika – podatki so potrebni za pripravo ponudb, izstavitev računa za opravljene storitve oziroma kreiranje uporabniškega profila za dostop do vsebin za naročnike
  2. Telefon/GSM – podatek je potreben za hitro in neposredno komunikacijo v primeru priprav ponudb, procesiranju naročil, plačil, težav z uporabniškim računom in podobno. Ponudnik ne bo preko telefona v nobenem primeru z naročnikom komuniciral z namenom prodaje produktov ali storitev.
  3. E-naslov – naslov elektronske pošte je potreben za pošiljanje ponudb, računov za opravljene storitve in kreiranje uporabniškega računa za naročnika, preko katerega dostopa do vsebin za naročnike. E-naslov se koristi tudi za namene, opisane v naslednjem členu.
  4. Drugi podatki – v določenih primerih potrebuje ponudnik od naročnika tudi druge podatke, ki pa se zahtevajo izključno v primeru zadostitve zakonodaji (davčna številka, EMŠO, podatke o lastniških zemljiščih…).
  5. Podatki o podjetju – v določenih primerih, ko je naročnik pravna oseba, se od naročnika zahtevajo tudi podatki o podjetju (naziv oziroma ime podjetja, naslov, kontaktni podatki, davčna številka in številka bančnega računa).

 

Uporaba in obdelava pridobljenih podatkov

Ponudnik se zavezuje, da bo vse pridobljene podatke uporabljal in obdeloval izključno in samo v skladu z določili in za namene, navedene v teh splošnih pogojih. Podatki se koristijo za:

  1. izstavljanje računov,
  2. kreiranje uporabniških računov za dostop do naročniških vsebin,
  3. komunikacijo tekom izvajanja storitev,
  4. izobraževanje, obveščanje in promocijo (glej zadnji člen ‘Obveščanje uporabnikov in promocija‘)

Dostop do vseh navedenih podatkov bo imel izključno ponudnik, ki se zavezuje, da bo za varnost podatkov poskrbel v skladu z zakonom in podatkov v nobenem primeru ne bo koristil za druge namene, ki niso navedeni v teh pogojih ali jih posredoval tretjim osebam.

 

Izbris osebnih podatkov

V primeru spora med ponudnikom in uporabnikom oz. naročnikom je dolžan ponudnik na podlagi uporabnikove ali naročnikove zahteve osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma predati uporabniku, morebitne kopije pa takoj trajno in učinkovito izbrisati. Enaka obveznost ponudnika velja v primeru prenehanja pogodbe.

Uporabnika ali naročnik lahko zahteva odstranitev oziroma izbris vseh svojih podatkov iz ponudnikovih baz in seznamov tako, da svojo pisno zahtevo pošlje na info@bevcarhitekti.si.

2. Konkurenca in varovanje podatkov

Ponudnik in uporabnik oz. naročnik se obvezujeta kot poslovno tajnost varovati vse podatke o drugi stranki, do katerih bosta prišla pri svojem poslovnem sodelovanju, in sicer ves čas sodelovanja ter vsaj še tri (3) leta po prenehanju veljavnosti pogodbenega razmerja.

Ne glede na določbo prejšnjega člena smeta stranki med svojimi referencami javno objaviti in navajati dejstvo sodelovanja z nasprotno stranko in predmet sodelovanja, prav tako pa sme ponudnik na svojem spletnem mestu in v publikacijah objaviti spletne povezave do rešitve, ki jo je izvedel oziroma zagotovil za naročnika.

Informacij, ki se v skladu s 1. odstavkom tega člena štejejo za poslovno skrivnost, stranki ne smeta sami ali skupaj z drugimi uporabljati za namene izven pogodbe o sodelovanju, ki se sklene za posamezni projekt, prav tako pa jih ne smeta posredovati tretjim osebah ali jim omogočiti seznanitve z njimi.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo informacije in podatki, ki so bili v času sklenitve sodelovanja in pogodbe javno znani in zakonito dostopni (objavljeni) na običajen način (npr. na spletnih straneh, v javnih evidencah, v medijih ipd.).

Stranki se zavezujeta, da bosta osebne podatke delavcev in pogodbenih sodelavcev nasprotne stranke, s katerimi se bosta pri delu seznanili, varovali skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

3. Masovno pošiljanje elektronske pošte (SPAM)

Masovno pošiljanje elektronske pošte na naslove uporabnikov spletne strani in naročnikov, ki tega poprej niso odobrili, oziroma pošiljanje v nasprotju z veljavno zakonodajo, je izrecno prepovedano in se smatra kot grobo kršenje splošnih pogojev ter določil te politike zasebnosti in varovanja podatkov.

V primeru kršenja prejšnjega odstavka je ponudnik, ki je odgovoren tudi za svoje zaposlene, zavezan k plačilu pogodbene kazni kot je določeno v splošnih pogojih.

Pošiljanje sporočil več naslovnikom hkrati je dovoljeno le v primeru, ko naslovniki to želijo, ko pošiljatelj naslovnika osebno pozna in smatra, da ga poslano sporočilo ne bo nadlegovalo, ter v primeru, ko naslovnik to želi s prijavo na e-poštni seznam (»mailing listo«). Na e-poštni seznam so samodejno uvrščeni vsi naročniki, ki pri ponudniku naročijo storitev, se pa imajo vedno možnost odjaviti od prejemanja sporočil.

Uporabnik spletne strani ali naročnik sta seznanjena z dejstvom, da bo v primeru uporabe storitve v nasprotju z veljavno zakonodajo ponudnik v polni meri sodeloval s pristojnimi državnimi organi.

 

Obveščanje uporabnikov in promocija

Uporabnik ali oseba, ki se je naročila na prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja e-poštna obvestila, ki se nanašajo na ponudnikove izobraževalne vsebine, dogodke, ki jih organizira v lastni režiji ali v sodelovanju z drugimi partnerji, promocijski material, nasvete, obvestila o novih vsebinah na spletni strani, spremembe ali dopolnitve teh splošnih pogojev, akcije in ugodnosti pri uporabi storitev ter druga sporočila, ki se nanašajo na storitve. Uporabnik soglaša, da lahko ta obvestila vsebujejo tudi komercialna sporočila (reklame) ponudnika ali tretjih oseb.

Uporabnik oziroma oseba, ki se je prijavila za prejemanje e-novic ali drugih elektronskih sporočil ponudnika soglaša, da mu ponudnik te novice ali druga elektronska sporočila pošilja na njegov e-poštni naslov, ki ga je vpisal ob prijavi, ter da podatke o uporabniku hrani in obdeluje na način, kot je opredeljen v tem členu.

Uporabnik je seznanjen in soglaša, da lahko ponudnik glede poslanih e-poštnih obvestil beleži podatke o tem, kateri uporabnik je prebral določeno e-poštno sporočilo ter katere spletne povezave v sporočilu je odprl (kliknil). Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik tako pridobljene podatke uporablja za prilagoditev ponudbe in/ali vsebine bodočih e-poštnih obvestil, ki jih pošlje določenemu uporabniku.

Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik vse podatke, ki jih zbere v okviru izvajanja storitve za stranko, uporablja za lastne potrebe brez omejitev, vključno s tržnimi analizami in prilagajanjem lastnih produktov in storitev ugotovitvam analiz ter s posredovanjem teh podatkov tretjim osebam, bodisi za plačilo bodisi brezplačno.

 

BEVC arhitekti d.o.o., Mali Kamen 51, 8281 Senovo

Določila glede politike zasebnosti in varovanja podatkov so bila nazadnje spremenjena 30.12.2023.